Privacyverklaring en cookie policy

Lees deze privacyverklaring en cookie policy (hierna: de “Privacyverklaring”) aandachtig door aangezien deze uitleg geeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CTRL-F en uw rechten onder de toepasselijke wetgeving toelicht.

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt, verbeterd, aangevuld of geactualiseerd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring kunt u ten allen tijde vinden op de website https://ctrl-f.be/privacyverklaring/. CTRL-F adviseert u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen
Deze Privacyverklaring geeft aan hoe persoonsgegevens van u door CTRL-F (inclusief door haar brands zoals Buildor) worden verwerkt.

De verwerking gebeurt door CTRL-F NV (hierna ‘CTRL-F’) met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0696.846.020.

CTRL-F verwerkt persoonsgegevens van verschillende categorieën van personen:

 • van kandidaten die zich inschrijven bij één van de kantoren van CTRL-F om vast werk te vinden,
 • van personen die de website https://ctrl-f.be/ (hierna: de ‘Website’) gebruiken van zodra zij de Website gebruiken,
 • van personen die door kandidaten worden opgegeven als referentie- en/of contactpersoon voor noodgevallen,
 • van contactpersonen bij klanten,
 • van interne medewerkers en sollicitanten voor een interne vacature bij CTRL-F,
 • van contactpersonen bij leveranciers en dienstverleners,
 • van personen die op enige andere manier gegevens nalaten bij CTRL-F of die aangebracht worden bij CTRL-F door een derde persoon om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van CTRL-F.

1.2. CTRL-F streeft ernaar de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“AVG) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.

1.3. Door gebruik te maken van de Website en/of persoonsgegevens aan CTRL-F te verstrekken, verklaart u kennis genomen te hebben van de bepalingen van de Privacyverklaring.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1
  CTRL-F verwerkt enerzijds persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals:

 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adres, via cookies (zie artikel 7),…;
 • Identificatiegegevens:  zoals naam, emailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, adres, nationaliteit burgerlijke staat…;
 • Professionele en/of opleidingsgegevens zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, werkgeschiedenis,…;

2.2  CTRL-F verwerkt daarnaast ook publiek beschikbare gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn via een levering van informatie.

 

Artikel 3 - Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking
3.1 Algemene doeleinden en rechtsgrond:

CTRL-F zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Elektronische identificatiegegevens:
  • Voor  het verzorgen en verbeteren van de Website;
   Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van CTRL-F om haar Website en haar dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van CTRL-F te waarborgen (vrijheid van ondernemen en recht op informatie) of uw toestemming.
 • Identificatiegegevens:
  • Om u de informatie of diensten te kunnen verstrekken;
  • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
  • Om onze diensten op maat te maken en ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld; in dit verband kunnen wij gebruik maken van profilering en technieken voor het aanvullen/verrijken van gegevens;
   Met als rechtsgrond onze (pre)contractuele relatie of de gerechtvaardigde belangen van CTRL-F om haar dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van CTRL-F te waarborgen (vrijheid van ondernemen en recht op informatie),
 • Professionele en/of opleidingsgegevens:
  • Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een vacature;
  • Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen, en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek;
  • Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante functie zou aandienen;
  • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
  • Om onze diensten op maat te maken en om ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld, in dit verband kunnen wij gebruik maken van technieken voor profilering en gegevensaanvulling/verrijking;
   Met als rechtsgrond onze (pre)contractuele relatie.

U bent algemeen genomen niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen. Voor het verlenen van bepaalde diensten is de mededeling van persoonsgegevens wettelijk of contractueel noodzakelijk en is het bijgevolg onmogelijk deze diensten te leveren, wanneer u weigert de betreffende persoonsgegevens mee te delen.

3.2 Direct marketing

CTRL-F kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van direct marketing (o.a. het verzenden van vacatures en jobaanbiedingen, tevredenheidsenquêtes, reclame, uitnodigingen voor jobbeurzen, info en carrièreadvies en wedstrijdverzoeken) voor de dienstverlening van CTRL-F.

Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van CTRL-F om de dienstverlening te verbeteren en de goede werking en groei van CTRL-F te waarborgen (vrijheid van ondernemen en recht op informatie).

 

Artikel 4 Doorgifte aan derden
4.1 Doorgifte aan dienstverleners en anderen

CTRL-F kan uw persoonsgegevens doorgeven aan potentiële werkgevers die interesse hebben in uw profiel.

CTRL-F kan uw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening.

CTRL-F kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, b.v. nationale en internationale overheden en gerechtelijke instanties indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

ACCENT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan banken en verzekeringsondernemingen en aanbieders van voordelen van alle aard met het oog op het verrichten van betalingen, het aanbieden van verzekeringen en het aanbieden van voordelen van alle aard in een arbeidsrechtelijke context.

 4.2 Doorgifte van gegevens binnen de groep

CTRL-F maakt deel uit van de House of HR-groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies .

CTRL-F kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van CTRL-F en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat CTRL-F samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. CTRL-F blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 6).

4.3 Doorgifte aan derde landen:

CTRL-F kan uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garandeert CTRL-F dat zij alle maatregelen zal treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de volgende website (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl).

 

Artikel 5 - Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door CTRL-F bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen CTRL-F en u:

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de Website;
 • Identificatiegegevens :
  Gegevens van kandidaten
  Deze gegevens worden gedurende 5 jaar te rekenen vanaf het laatste contact tussen de kandidaat en CTRL-F, actief bewaard in de database van CTRL-F in het kader van discriminatievorderingen. Dateert het laatste contact met de kandidaat langer dan 5 jaar, dan worden de gegevens van de kandidaat gearchiveerd. De gegevens worden definitief verwijderd uit de database, indien het laatste contact langer dan 10 jaar geleden is.Gegevens van klanten, andere zakelijke relaties of andere personen dan kandidaten:
  Deze gegevens zullen minstens worden bewaard gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijnen of desgevallend zolang als nodig is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken
 • Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die CTRL-F verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om CTRL-F te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 6 - Uw rechten
U heeft steeds het recht om CTRL-F te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of CTRL-F te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met CTRL-F op te nemen (contactgegevens vindt u bij artikel 10). Indien CTRL-F redelijke twijfels heeft omtrent uw identiteit, kan CTRL-F u vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

CTRL-F is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel +32(0)2 274 48 00
of Fax +32(0)2 274 48 35,
contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

 

Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid 

CTRL-F heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent CTRL-F toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers.

CTRL-F een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen - die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring - tegenstelbaar te maken aan haar werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat de werknemers en aangestelden van CTRL-F gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

 

Artikel 8 - Cookies 

8.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van CTRL-F en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2 Waarom gebruiken we cookies?

De Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de Website. Dit helpt CTRL-F om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de Website bezoekt en laat CTRL-F toe de Website te optimaliseren.

Het cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die CTRL-F gebruikt en hun doel.

8.3 De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

– Functionele cookies  
Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website goed werken. Zonder deze cookies kan de Website niet werken zoals het hoort. Daarom kan u er niet voor kiezen om deze noodzakelijke cookies te blokkeren.

– Statistische cookies
Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over de bezoekers van de Website. Op die manier wil CTRL-F te weten komen welke pagina’s veel bezocht worden, waar bezoekers afhaken, enzovoort. Dankzij deze gegevens kan CTRL-F de Website beter en gebruiksvriendelijker maken voor alle bezoekers, dus ook voor u.

– Marketingcookies
Met marketingcookies analyseert CTRL-F het surfgedrag, zodat CTRL-F u op basis daarvan relevante informatie kunnen tonen. Hun doel is advertenties weergeven die u op het lijf geschreven zijn. Op de Website zal u daar niets van merken, omdat https://ctrl-f.be/ geen advertenties toont. Wel kan op Facebook, YouTube, Google of een andere website informatie verschijnen die inspeelt op wat u bij CTRL-F zocht.

– Personalisatiecookies
Personalisatiecookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die een invloed heeft op uw persoonlijke noden. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is op uw surfgedrag, zoals uw taalvoorkeur of de regio waar u woont. Op die manier kan CTRL-F u een optimale surfervaring bieden.

Indien u in de cookie banner bij uw eerste bezoek aan de CTRL-F website kiest voor “alle cookies aanvaarden”, houdt dit in dat u zich akkoord verklaart dat al deze cookies op uw PC zullen worden geplaatst.

– Google Analytics 
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en Voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

8.4 Uw toestemming:
U kunt cookies weigeren of blokkeren via de cookie-instellingen op de Website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Indien u verder nog vragen of bemerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met ons op het e-mailadres gdpr@ctrl-f.be.

Meer informatie vindt u tevens op http://www.allaboutcookies.org/, dit met betrekking tot cookies, en op http://www.youronlinechoices.eu/, met betrekking tot online behavioural advertising en online privacy.

 

Artikel 9 - Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
CTRL-F kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan onze Privacyverklaring, zal CTRL-F de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring treedt in werking op die datum.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

CTRL-F zal u tevens proactief informeren over essentiële wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

Artikel 10 – Ons contacteren
Voor het uitoefenen van uw rechten of vragen over hoe CTRL-F met uw gegevens omgaat, kunt u steeds onze DPO Joke Vancoppernolle contacteren op het nummer 051 460 562 of via gdpr@ctrl-f.be.

Nederlands