Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, voorstellingen van kandidaten en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door CTRL-F voor de
 2. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van het samenwerkings- akkoord tussen Deze vormen samen het integrale akkoord tussen partijen en vervangen alle eventuele vroegere afspraken. Eventuele bijzondere voorwaarden in het samenwerkingsakkoord tussen partijen hebben voorrang op deze voorwaarden. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Het samenwerkingsakkoord tussen de Opdrachtgever en CTRL-F neemt een aanvang op de datum zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord of op het ogenblik dat de Opdrachtgever een daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, met de door CTRL-F voorgestelde kandidaat en loopt voor twaalf maanden

te rekenen vanaf (laatste datum heeft voorrang) ofwel de datum van het samenwerkingsakkoord, ofwel de datum waarop de Opdrachtgever een laatste daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, behoudens andersluidend beding in het samenwerkingsakkoord. Het

samenwerkingsakkoord wordt niet vroegtijdig beëindigd door het invullen van een zoekopdracht/vacature van één bepaalde functie door één kandidaat.

Artikel 2 – Opdracht en verplichting CTRL-F

 1. De opdracht van CTRL-F is werving en selectie, het werven en selecteren van kandidaten met als doel een tewerkstellingsverhouding van gelijk welke aard tot stand te doen komen tussen de Opdrachtgever en de kandidaat.
 2. CTRL-F verbindt zich er toe alle mogelijke – binnen redelijke grenzen – inspanningen te doen om een kandidaat te selecteren die zo veel mogelijk voldoet aan de eisen en verwachtingen van de

Opdrachtgever. Alle in deze overeenkomst aangegane verbintenissen zijn middelenverbintenissen.

Artikel 3 – Gegevens

De Opdrachtgever verstrekt aan CTRL-F alle gegevens die nodig zijn voor een optimale werving en selectie. De Opdrachtgever verbindt zich

ertoe steeds correcte en accurate informatie te bezorgen en belangrijke wijzigingen in de gegevens zo spoedig mogelijk mee te delen aan CTRL-F.

Artikel 4 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. CTRL-F zal alle redelijke maatregelen nemen om gedurende de duurtijd van het samenwerkingsakkoord alle gegevens die door de Opdrachtgever in het kader van het samenwerkingsakkoord aan haar worden schriftelijk overgemaakt, en die de Opdrachtgever uitdrukkelijk als vertrouwelijk aanduidt, enkel te gebruiken in het kader van het

samenwerkingsakkoord. Onder gegevens van vertrouwelijke aard wordt niet begrepen, gegevens die (i) publiekelijk bekend zijn geworden

op een andere wijze dan door schending door CTRL-F van haar verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden; (ii) door een derde als niet-vertrouwelijk aan CTRL-F bekend zijn gemaakt en

waarvan CTRL-F van mening is dat het niet onrechtmatig is de informatie bekend te maken; (iii) door CTRL-F onafhankelijk van de Opdrachtgever

zijn ontwikkeld, of reeds bekend waren bij CTRL-F voordat de informatie aan haar bekend werd gemaakt door de Opdrachtgever; (iv) bekend

zijn gemaakt met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever;

(v) CTRL-F dient bekend te maken in het kader van haar opdracht/ de het samenwerkingsakkoord en/of (vi) niet uitdrukkelijk door de

Opdrachtgever als vertrouwelijk op schriftelijke wijze worden aangeduid.

 1. Elke voorstelling van een kandidaat door CTRL-F is Onder ‘voorstelling/voorstellen’ wordt in deze algemene voorwaarden begrepen: de mededeling/ het meedelen van informatie aan de Opdrachtgever betreffende het profiel van een kandidaat. Gegevens van de kandidaten dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Het is de Opdrachtgever verboden om het samenwerkingsakkoord en onder meer de tarieven die hierin zijn opgenomen, mee te delen aan derden (hieronder eveneens begrepen: de aan de Opdrachtgever verbonden ondernemingen en door CTRL-F voorgestelde kandidaten), tenzij met schriftelijke toestemming van CTRL-F. Bij schending van dit artikel is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 10.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van CTRL-F op een hogere schadevergoeding ingeval van bewezen hogere schade.
 2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst vindt regelmatig een uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen CTRL-F en de CTRL-F wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (hierna ‘Privacywet’), beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de kandidaat. De Opdrachtgever wordt eveneens beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de kandidaat, eigen werknemers

of werknemers van externe bedrijven die hij verwerkt op eigen verantwoordelijkheid en eigen wettelijke grondslagen. CTRL-F en de Opdrachtgever zijn gehouden deze persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de Privacywet en aanverwante wetgeving. CTRL-F zal geen persoonsgegevens aan de Opdrachtgever mogen doorgeven, behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De Opdrachtgever verstrekt aan CTRL-F alle informatie over de toepasselijke wetgeving die de overdracht rechtvaardigt. Ingeval van toegestane overdracht

is de Opdrachtgever ertoe gehouden om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren en de Privacywet en aanverwante wetgeving te respecteren. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan CTRL-F alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel noodzakelijke toestemming hiervoor heeft verkregen van de betrokkenen. De

Opdrachtgever vrijwaart CTRL-F tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers of overige derden jegens CTRL-F in verband met een schending door de Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door CTRL-F gemaakte kosten. De Opdrachtgever zal in diens relatie met zijn medewerkers

die betrokken zijn bij de uitvoering van het samenwerkingsakkoord, de nodige contractuele afspraken maken opdat deze werknemers

eveneens gehouden zijn tot deze verplichting. Voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord met de Opdrachtgever, verwerkt CTRL-F persoonsgegevens van contactpersonen van de Opdrachtgever met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacy beleid (te raadplegen op https://ctrl-f.be/privacyverklaring/ ). De Opdrachtgever verklaart dit privacy beleid te hebben gelezen en voldoende geïnformeerd te zijn.

Artikel 5 – Non-discriminatie

CTRL-F discrimineert niet en selecteert kandidaten op grond van hun competenties en de objectieve en reële functie-eisen van de opdracht bij de Opdrachtgever. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie door CTRL-F en CTRL-F kan alleen rekening houden met de

functie- relevante criteria die door de Opdrachtgever werden geformuleerd.

Artikel 6 – Keuze kandidaat

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar/zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. CTRL-F is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van foutief handelen of nalaten CTRL-F in strijd met de bepalingen van artikel 2. Eventuele aansprakelijkheid van CTRL-F is in dat geval beperkt tot de directe bewezen schade van de opdrachtgever en tot maximaal de helft van de in verband met de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen Vergoeding met een maximum van 100.000 EUR per kalenderjaar voor alle schadegevallen in het desbetreffende kalenderjaar. CTRL-F is in geen geval aanspraklijk voor de door de Opdrachtgever geleden indirecte
 3. CTRL-F kan nooit aansprakelijk zijn voor enige schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade – die zou voortvloeien uit (a)

een fout in de referenties, de beroepservaring, de vaardigheden of de personaliteit van de kandidaat (b) het eventueel verzuim van de

kandidaat aan de wettelijke, medische of deontologische verplichtingen,

(c) het gebruik van valse informatie of verzuim van informatie door de kandidaat – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door CTRL-F voorgestelde kandidaat met wie de Opdrachtgever een tewerkstellingsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan;

 1. De Opdrachtgever dient eventuele fouten of tekortkomingen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na vaststelling ervan, schriftelijk te melden aan CTRL-F. Indien de Opdrachtgever van zijn eventueel recht op schadevergoeding wenst gebruik te maken, dient hij dit binnen de 6 maanden na het zich voordoen van de vermeende fout van CTRL-F bij aangetekend schrijven aan deze laatste te melden, dit op straffe van verval van dit recht.
 2. CTRL-F is niet aansprakelijk voor een laattijdige of niet-nakoming van haar verplichtingen onder het samenwerkingsakkoord wanneer de (correcte) uitvoering van het samenwerkingsakkoord moeilijk

is geworden door omstandigheden buiten de normale controle van CTRL-F, hierbij onder meer inbegrepen doch niet gelimiteerd: brand, overstroming, onvermijdbare ongevallen, dwingende overheidsmaatregelen, pandemie, gevallen van overmacht etc.

Dergelijke omstandigheden schorsen het samenwerkingsakkoord tussen de Opdrachtgever en CTRL-F. CTRL-F stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk de continuïteit en de naleving van haar verplichtingen te garanderen.

Artikel 7 – Garantie

De garantieregeling zoals bepaald in de commerciële afspraken geldt enkel voor zover er aan volgende voorwaarden, cumulatief voldaan is:

 • het ontslag van de door CTRL-F geselecteerde kandidaat door de Opdrachtgever heeft enkel betrekking op de kwalificaties, de professionele geschiktheid of het gedrag van de kandidaat. De

garantieregeling is niet van toepassing voor andere gevallen zoals onder meer (niet-limitatieve opsomming) gevallen van overmacht,

afdankingen door de Opdrachtgever wegens economische en technische redenen, wanneer de door CTRL-F voorgestelde kandidaat zelf ontslag neemt wegens dringende reden of wegens fouten in hoofde van de Opdrachtgever.

 • het ontslag is niet te wijten aan een manifest verschil tussen de door de Opdrachtgever aan CTRL-F gedane beschrijving van de functie-eisen van de opdracht bij de Opdrachtgever en de werkelijke inhoud van de effectief uitgeoefende opdracht door de door CTRL-F geselecteerde kandidaat bij de Opdrachtgever.
 • het ontslag wordt omstandig gemotiveerd door de Opdrachtgever, en wordt door de Opdrachtgever binnen de vijf werkdagen na het

ontslag aan CTRL-F meegedeeld. De onmiddellijke toepassing van de garantieregeling wordt door de Opdrachtgever binnen de vijf werkdagen na de kennisgeving van het ontslag gevraagd, alsook wordt binnen die termijn de bewijsstukken omtrent de reden van het ontslag overgemaakt aan CTRL-F,

 • elk aan de Opdrachtgever in uitvoering van het samenwerkingsakkoord gefactureerd bedrag, werd betaald zoals overeengekomen.

In voorkomend geval zal CTRL-F de Vergoeding (deels) crediteren zoals bepaald in de commerciële afspraken.

Artikel 8 – Vergoeding

 1. CTRL-F werkt op basis van de ‘first talent, then pay’ De Opdrachtgever is slechts gehouden een vergoeding (“de

Vergoeding”) te betalen als een door CTRL-F voorgestelde kandidaat effectief wordt weerhouden door de Opdrachtgever en een overeenkomst (tewerkstellingsovereenkomst van welke aard ook voor zichzelf, middels en/of voor derden wordt aangegaan) tussen de Opdrachtgever en de voorgestelde kandidaat.

 1. De Vergoeding welke verschuldigd is bij een effectieve tewerkstelling wordt bepaald op basis van het bruto jaarpakket van de Dit omvat: de jaarlijkse bruto-vergoeding, berekend op basis van 13,92 maanden (12 maanden ingeval van zelfstandige samenwerking tussen de kandidaat en de Opdrachtgever) vóór inhouding of aftrek van sociale zekerheidsbijdragen. Netto-onkosten, voordelen van alle aard, commissies, maaltijdcheques, gegarandeerde of variabele bonussen (at target), groepsverzekering, hospitalisatieverzekering. Het voordeel

voortvloeiend uit het gebruik van een firmawagen, zal geraamd worden op 685,00 EUR/maand. Indien de kandidaat wordt aangeworven voor een deeltijdse functie, wordt de vergoeding berekend op basis van de jaarlijkse bruto bezoldiging dat een kandidaat zou hebben ontvangen indien hij voltijds zou tewerkgesteld zijn bij de Opdrachtgever.

 1. De Vergoeding is een all-in vergoeding en omvat alle werving- en selectiekosten die door CTRL-F worden gemaakt in de uitvoering van haar opdracht. CTRL-F zal geen andere kosten aanrekenen dan de Vergoeding. Enkel buitenlandse reis- en/of verblijfkosten

gemaakt door CTRL-F en de kandidaten in verband met de werving- en selectieprocedure zullen apart worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, op voorwaarde dat de Opdrachtgever over de buitenlandse reis- en/ verblijfskosten voorafgaandelijk werd ingelicht. Deze zullen door CTRL-F aan de kandidaten worden vergoed. CTRL-F brengt deze kosten nadien in rekening van de Opdrachtgever, welke deze kosten aan CTRL-F zal voldoen.

 1. De Opdrachtgever verbindt er zich toe, telkens wanneer hij een kopie van het voorstel van loon of enige andere vergoeding overmaakt

aan de Kandidaat, dit ook over te maken aan CTRL-F. Daarnaast bezorgt de Opdrachtgever aan CTRL-F steeds een kopie van de finale overeenkomst met de Kandidaat zodoende CTRL-F steeds over de juiste en accurate informatie beschikt inzake het bruto jaarloon van de Kandidaat.

 1. Alle bedragen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Opdrachtgever alle betalingen in euro te voldoen. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Opdrachtgever.
 2. De vergoeding overeengekomen in het samenwerkingsakkoord tussen CTRL-F en de Opdrachtgever, kan door CTRL-F eenzijdig worden verhoogd in geval van: een stijging van de loonkost of de

werkingskosten van CTRL-F; Extra lasten die van overheidswege worden opgelegd aan CTRL-F die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van het samenwerkingsakkoord.

Artikel 9 – Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden om de facturen van CTRL-F te voldoen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
 2. Bij niet-betaling binnen de afgesproken betaaltermijn, wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interestvoet

van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 5.000,00 EUR.

 1. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk van rechtswege opeisbaar vanaf de wanbetaling van één enkele factuur na schriftelijke ingebrekestelling. Daarenboven behoudt CTRL-F zich het recht voor om in deze gevallen de gehele opdracht of

een gedeelte ervan op te schorten en van de Opdrachtgever geschikte waarborgen en/of contante betaling te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt CTRL-F zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis.

 1. Alle klachten met betrekking tot facturen moeten de maatschappelijke hoofdzetel van CTRL-F binnen de vijftien kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerde aangetekende brief Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

Artikel 10 – Afwerving

 1. Voor wat betreft de vaste medewerkers van CTRL-F: de Opdrachtgever verbindt er zich toe om géén arbeidsverhouding aan te gaan met

een vaste medewerker van CTRL-F of van een aan CTRL-F gelieerde onderneming. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding

met een medewerker wordt begrepen: het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een medewerker, het laten ter beschikking stellen van de medewerker door een derde, het aangaan van

een aannemingsovereenkomst met de medewerker of met een derde die de medewerker heeft aangeworven, de medewerker op zelfstandige basis prestaties laten uitvoeren, het aangaan van een arbeidsverhouding met de medewerker door een derde die behoort tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap of die dezelfde

wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben als de Opdrachtgever.

Enkel mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van CTRL-F kan afgeweken worden van huidig artikel. Ingeval de Opdrachtgever handelt in strijd met bovenstaand verbod, tijdens de uitvoering van het samenwerkingsakkoord of binnen een periode van 1 jaar na het einde van het samenwerkingsakkoord, zal de Opdrachtgever aan CTRL-F een schadevergoeding van 25.000 EUR verschuldigd zijn, tenzij een hogere schade door CTRL-F kan worden bewezen.

 1. Voor wat betreft kandidaten voorgesteld door CTRL-F: Het is de Opdrachtgever zonder toestemming van CTRL-F niet toegestaan om gedurende 12 maanden na de voorstelling van een kandidaat door CTRL-F, met de betreffende kandidaat rechtstreeks of via derden een

arbeidsverhouding aan te gaan of deze direct of indirect te werk te stellen.

De volgende acties worden onder meer gelijkgesteld met een directe of indirecte tewerkstelling bij de Opdrachtgever: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever met de kandidaat, het laten ter beschikking stellen van de betreffende kandidaat aan de Opdrachtgever door een derde (o.a. een uitzendkantoor of een andere vennootschap), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de

kandidaat of met een derde die hiertoe de kandidaat heeft aangeworven, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de kandidaat in het bedrijf van de Opdrachtgever wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de kandidaat en een

derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of

feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben.

Wordt verstaan onder kandidaat: elke door CTRL-F geselecteerde kandidaat die werd voorgesteld aan de Opdrachtgever. Indien de gegevens van de voorgestelde kandidaat reeds opgenomen zijn in de databank van de Opdrachtgever – door bijvoorbeeld spontane sollicitatie van de kandidaat bij de Opdrachtgever of door voorstelling door een andere vennootschap – zal deze kandidaat niet beschouwd worden als geselecteerd door CTRL-F mits deze gegevens maximaal 2 maanden

in het bezit zijn van de Opdrachtgever of mits de Opdrachtgever in de 4 weken voorafgaandelijk aan de voorstelling door CTRL-F actief bezig was met een mogelijke aanwerving. Bij eventuele discussie tussen

CTRL-F en de Opdrachtgever dient de Opdrachtgever CTRL-F de nodige bewijsstukken hiervan over te maken.

Indien de Opdrachtgever het hierboven vermelde verbod overtreedt, zal hij met onmiddellijke ingang een overnamevergoeding verschuldigd zijn aan CTRL-F ten belope van de vergoeding zoals bepaald in de commerciële afspraken, dewelke gefactureerd zal worden aan de Opdrachtgever. Indien geen vergoeding is bepaald in de commerciële

afspraken, is een overnamevergoeding verschuldigd van 25.000,00 EUR.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Elk geschil omtrent de bepalingen van deze overeenkomst zal beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van Kortrijk.

Artikel 12 – Foreign support

Indien de Opdrachtgever foreign support diensten wenst af te nemen (namelijk diensten waarbij foreign kandidaten ondersteund en begeleid worden met betrekking tot accommodatie, bancaire zaken, mutualiteit, aankomst in België, taalcursus, werkvergunning, inschrijving bij de gemeente), kan de Opdrachtgever hiervoor beroep doen op Accent Jobs for People NV (met maatschappelijke zetel aan de Beversesteenweg 576 te 8800 Roeselare en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0455.069.956). De inschakeling van Accent Jobs for People NV voor de foreign support diensten, gebeurt in naam en voor rekening van de Opdrachtgever, die hiervoor rechtstreeks met Accent Jobs for People NV contracteert. De vergoeding van 750,00 EUR voor deze foreign support diensten is integraal ten laste van de Opdrachtgever en wordt rechtstreeks geregeld tussen de Opdrachtgever en Accent Jobs for People NV.

Artikel 13 – Beëindiging

Onverminderd het eventuele recht op schadeloosstelling van CTRL-F, kan CTRL-F het samenwerkingsakkoord tussen partijen met onmiddellijke ingang en zonder enige opzeggingsvergoeding beëindigen:

 • ingeval van herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige en/of niet-betaling op één enkele vervaldag) door de Opdrachtgever;
 • ingeval van tekenen van dubieuze solvabiliteit in hoofde van de Opdrachtgever zoals bijvoorbeeld (niet-limitatieve opsomming) ingeval de Opdrachtgever een uitstel van betaling heeft gevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het

wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is, ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Opdrachtgever, indien

er op het geheel of een deel van de goederen van de Opdrachtgever uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of ingeval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Opdrachtgever, ingeval er een RSZ- dagvaarding is in hoofde van de Opdrachtgever;

 • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Opdrachtgever;
 • indien de Opdrachtgever weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Opdrachtgever onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of heeft verstrekt;
 • ingeval van verandering in de controle of het beheer van de Opdrachtgever;
 • indien de Opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen niet

Artikel 14 – Diversen

 1. Indien een bepaling van het samenwerkingsakkoord / de algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, laat dit de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een alternatieve geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals toegestaan door het toepasselijke recht.
 2. De algemene voorwaarden zijn steeds gevoegd als bijlage bij het samenwerkingsakkoord en worden vermeld op elke factuur van CTRL-F. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betekent de betaling van een factuur van CTRL-F de bevestiging van de kennisname en de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Dit geldt eveneens in het geval van onbetaalde facturen die niet binnen de termijn van 15 kalenderdagen werden geprotesteerd.
 3. Partijen erkennen dat een gewone elektronische handtekening (zoals bijvoorbeeld een ingescande handtekening), zoals omschreven in artikelen 3,10° – 3,12° eIDAS-Verordening, eenzelfde bewijswaarde heeft als een gekwalificeerde elektronische handtekening.
 4. Alle clausules die bedoeld zijn om de duur van het samenwerkingsakkoord te overleven, blijven ook geldig en uitvoerbaar na het samenwerkingsakkoord.
 5. De toepassing van artikel 5.85, lid 3 en artikel 5.97, boek V van het nieuw Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten in de verhouding tussen de Opdrachtgever en CTRL-F.
Nederlands